Search

Code of Conduct

Lindø Steels værdier og etik:

1. Integritet og ærlighed:

Hos Lindø Steel lægger vi stor vægt på integritet og ærlighed i alle vores handlinger og beslutninger. Vi handler altid på en måde, der er i overensstemmelse med vores værdier og i overensstemmelse med gældende love og regler.

2. Respekt for menneskerettigheder og mangfoldighed:

Vi værdsætter og respekterer forskellighed blandt vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og samfundet som helhed. Vi forpligter os til at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle behandles retfærdigt og med respekt, uanset baggrund, race, køn, religion eller seksuel orientering.
Vi respekterer og støtter menneskerettighederne i alle vores aktiviteter og relationer. Vi opretholder et arbejdsmiljø, der er frit for diskrimination, vold, tvangsarbejde eller enhver form for brug på menneskerettighederne.

3. Ansvarlighed:

Vi tager ansvar for vores handlinger og beslutninger. Vi stræber efter at være åbne og gennemsigtige i vores kommunikation både internt og eksternt. Vi opretholder høje standarder for rapportering og overholdelse af love og regler.

4. Kundetilfredshed og kvalitet:

Vi sætter vores kunders tilfredshed i højsædet og stræber efter at levere produkter og tjenester af høj kvalitet. Vi lytter aktivt til vores kunders behov og arbejder målrettet på at imødekomme dem på en pålidelig og professionel måde.

5. Bæredygtighed og miljøbevidsthed:

Vi erkender vores ansvar for miljøet og forpligter os til at drive vores virksomhed på en måde, der er bæredygtig og miljømæssigt ansvarlig. Vi stræber efter at minimere vores miljøpåvirkning og fremme bæredygtige processer i hele vores drift.

7. Leverandører og samarbejdspartnere:

Vi forventer, at vores leverandører og forretningspartnere deler vores værdier og opretholder lignende standarder for socialt ansvar.

Vi opfordrer til ansvarlige indkøbsprocedurer, herunder bekæmpelse af tvangsarbejde, børnearbejde og andre uacceptable arbejdsforhold hos vores leverandører og samarbejdspartnere.
Enhver overtrædelse vil få den konsekvens at samarbejdet stopper øjeblikkeligt.

Lindø Steels Ansvar

1. Arbejdskraft og ansættelsesforhold:

Vi forpligter os til at sikre retfærdige og etiske arbejdsforhold for vores medarbejdere. Dette inkluderer respekt for arbejdstagernes rettigheder, inklusive retten til fagforeningsdannelse, lige løn og sikre arbejdsforhold.

2. Lokal samfundsengagement:

Vi engagerer os i det lokalsamfund, hvor vi opererer. Vi støtter lokale initiativer og projekter, der bidrager til samfundets udvikling, herunder uddannelse, sundhedspleje og miljømæssige initiativer.

3. Sundhed og sikkerhed:

Vi prioriterer medarbejdernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Medarbejdere skal overholde sikkerhedsprocedurer, rapportere potentielle farer og deltage i træning for at sikre en sikker arbejdsplads for alle.

4. Rusmidler- og alkoholpolitik:

Vi opretholder en nultolerancepolitik over for brug eller besiddelse af ulovlige stoffer og alkohol på arbejdspladsen. Medarbejdere skal udføre deres arbejde ædru og undgå enhver adfærd, der påvirker deres ydeevne eller sikkerhed negativt.

5. Uddannelse og bevidsthedsfremmende initiativer:

Vi implementerer regelmæssig uddannelse og bevidsthedsfremmende initiativer for at sikre, at alle medarbejdere er bekendt med vores politik mod diskrimination og seksuel chikane. Dette inkluderer træning i genkendelse, forebyggelse og håndtering af sådanne situationer.

6. Efterlevelse af lovgivning og regler:

Lindø Steel forpligter sig til at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser i de områder, hvor Lindø Steel opererer.

Medarbejderens ansvar

Allerede ved ansættelse, udleveres sikkerhedsfolder og medarbejderen informeres grundigt om gældende sikkerhedsforhold på arbejdspladsen.

 

Underleverandører som foretager arbejde på produktionsområdet, får ligeledes udleveret sikkerhedsfolder og sikkerhedsinstruktion inden arbejdet påbegyndes.

 

1. Medarbejderens forpligtelser:

Medarbejdere forpligter sig til at bruge virksomhedens ressourcer, herunder maskiner, udstyr, software og faciliteter, på en ansvarlig og effektiv måde.
 
A. Brug af maskiner og udstyr: Medarbejdere må kun bruge maskiner og udstyr, som de er certificerede til at anvende eller har opnået tilladelse til fra deres overordnede.
 

2. Overholdelse af retningslinjer i forbindelse med sikkerheden

Det forventes at medarbejderen overholder retningslinjerne for gældende sikkerhedsbestemmelser.
 

A. Bevidsthed om sikkerhed:

a. Medarbejdere skal være bekendt med relevante sikkerhedsprocedurer.
b. Medarbejdere skal tage ansvar for deres egen sikkerhed samt sikkerheden for  deres kolleger og virksomhedens ejendom.
 

B. Overholdelse af sikkerhedsprocedurer:

a. Medarbejdere skal følge alle sikkerhedsprocedurer, herunder brugen af nødudgange, brandsikkerhed, førstehjælp, sikkerhedsmærkning og adgangskontrol.
b. Brud på sikkerhedsprocedurer er strengt forbudt og kan medføre alvorlige konsekvenser for den ansatte; herunder eventuel bortvisning.
 

C. Rapportering af sikkerhedsproblemer:

a. Medarbejdere skal rapportere alle sikkerhedsproblemer, fejl, mangler eller farlige situationer til relevante instanser (se afsnit 7 ”Klager og indsigelser” under punkt 2).
b. Medarbejdere skal være proaktive og identificere og rapportere potentielle risici og sikkerhedsforbedringer.
 

3. Fortrolighed:

Medarbejderen skal beskytte og respektere fortrolige oplysninger, herunder persondata og kunderelaterede oplysninger, samt overholde virksomhedens forskrifter og gældende databeskyttelsesregler.
 

4. Efterleve gældende lovgivning:

Medarbejderen forpligter sig til at overholde gældende lovgivning, regler og bestemmelser og handle inden for rammerne af virksomhedens politikker og procedurer.

Korruption

1. Overholdelse af gældende love og regler:

Alle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere skal overholde gældende love og regler vedrørende bestikkelse og korruption.

2. Forbud mod bestikkelse:

Bestikkelse i enhver form er strengt forbudt. Dette omfatter både monetære og ikke-monetære tilskyndelse eller ydelser.

3. Undgå interessekonflikter:

Alle personer med forbindelse til Lindø Steel skal undgå enhver situation, der kan give anledning til en interessekonflikt, uanset om det er af personlig eller professionel karakter, der kan kompromittere deres dømmekraft eller beslutningstagning. De skal hurtigt rapportere enhver faktisk eller potentiel interessekonflikt til den rette person i Lindø Steel.

4. Gaver og fordele:

Gaver, rabatter, provisioner eller lignende fordele fra eksterne parter, må ikke modtages hvis det kan opfattes som et forsøg på at påvirke den ansattes handlinger eller beslutninger.

5. Due Diligence:

Inden indgåelse af enhver forretningsaftale eller partnerskab skal de involverede fra Lindø Steel foretage en gennemarbejdet due diligence for at sikre omdømme, integritet og overholdelse af Lindø Steel regler på området. Dette omfatter screening af partnere, leverandører og mulige tredjepartsdeltagere for eventuelle faresignaler relateret til bestikkelse eller korruption.

6. Rapportering af mistænkelig aktivitet:

Alle ansatte hos Lindø Steel har ansvaret for hurtigt at rapportere enhver mistænkelig aktivitet eller overtrædelser af Lindø Steels regler vedrørende bestikkelse og korruption.

For at sikre at whistleblowere kan rapportere bekymringer uden frygt for gengældelse er der opstillet postkasse til anonym rapportering (Se afsnit 7 ”Klager og indsigelser” under punkt 2) eller der kan rettes henvendelse direkte til ledelsen eller fungerende tillidsmand (Se afsnit 7 ”Klager og indsigelser” under punkt 2)

7. Håndhævelse og disciplinære foranstaltninger:

Enhver overtrædelse af Lindø Steels regler mod bestikkelse og korruption vil blive genstand for en grundig undersøgelse. Passende disciplinære foranstaltninger, herunder advarsler, suspension, afskedigelse og retslige foranstaltninger, vil blive iværksat mod personer, der har forbrudt sig mod Lindø Steels regler om bestikkelse eller korruption samt gældende lovgivning.

Diskrimination og chikane:

1. Diskrimination:

Vi er forpligtet til at opretholde et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere behandles retfærdigt og uden forskelsbehandling baseret på race, farve, køn, seksuel orientering, religion, nationalitet, alder, handicap i overensstemmelse med gældende love og forskrifter.
 

2. Mobning:

2.a. Lindø Steel tolererer ikke mobning under nogen form, herunder verbale, fysiske eller følelsesmæssige overgreb, chikane eller nedværdigende adfærd.
2.b. Medarbejdere forventes at behandle hinanden med respekt, værdighed og fairness.
 

3. Seksuel chikane:

Lindø Steel har en nultolerancepolitik over for seksuel chikane på arbejdspladsen. Enhver form for uønsket seksuel opmærksomhed, verbale kommentarer, uønskede fysiske kontakter eller andre former for upassende adfærd af seksuel karakter er strengt forbudt.
 

4. Klageproces:

Vi opfordrer alle medarbejdere til at rapportere tilfælde af diskrimination eller seksuel chikane øjeblikkeligt. Vi sikrer, at der er procedurer til rapportering af sådanne tilfælde, og at alle klager håndteres fortroligt, objektivt og retfærdigt.
 
(Se afsnit 7 ”Klager og indsigelser” under punkt 2)
 

5. Konsekvenser og sanktioner:

Enhver overtrædelse af vores regler mod diskrimination og seksuel chikane vil blive taget alvorligt og vil blive undersøgt grundigt. Passende sanktioner vil blive truffet mod de ansvarlige, herunder disciplinære foranstaltninger, som kan omfatte advarsler, suspendering eller endda ophævelse af ansættelsen, afhængigt af alvoren af overtrædelsen.
 

6. Støtte og ressourcer:

Vi sikrer, at der er tilgængelige ressourcer, støtte og rådgivning for alle medarbejdere, der oplever eller er vidne til diskrimination eller seksuel chikane. Vi opfordrer til åben kommunikation og samarbejde for at skabe et trygt og inkluderende arbejdsmiljø for alle.

Kommunikationsregler:

1. Respektfuld kommunikation:

Vi forventer, at alle medarbejdere udviser respekt i deres kommunikation med kolleger, kunder, leverandører og andre interessenter. Undgå nedladende eller fornærmende sprog og vær opmærksom på tone og kropssprog for at sikre en positiv og respektfuld dialog.

2. Tydelig og præcis kommunikation:

Medarbejdere bør stræbe efter at kommunikere klart og præcist, så budskaber bliver forstået korrekt.

Dog bør sproglige eller skriftlige udfordringer aldrig være en hindring i at udtrykke egne budskaber. Det er fuldt ud acceptabelt at have udfordringer med at stave korrekt, og det er fuldt ud acceptabelt at søge hjælp hos ansatte på kontoret eller andre, hvis der skal gives en hjælpende hånd med formuleringer og stavning.

3. Fortrolighed og beskyttelse af oplysninger:

Medarbejdere skal respektere fortroligheden af virksomhedens og kunders oplysninger. Undgå at dele følsomme eller fortrolige oplysninger uden den nødvendige tilladelse. Gælder både internt og eksternt.

4. Korrekt reference til virksomheden:

Ved offentlig kommunikation eller deltagelse i diskussioner på vegne af virksomheden skal medarbejdere tydeligt identificere sig selv som repræsentanter for virksomheden. Vær opmærksom på at adskille personlige meninger fra virksomhedens holdning.

5. Reaktion på kritik eller uoverensstemmelser:

Ved kritik eller uoverensstemmelser skal medarbejdere reagere professionelt og konstruktivt. Undgå at blive defensive eller aggressiv, og sørg for at lytte til andres synspunkter med åbenhed og respekt.

6. Kommunikation med offentligheden:

Ved kommunikation med offentligheden skal medarbejdere overholde virksomhedens regler og procedurer. Vær opmærksom på at undgå at udtale sig på vegne af virksomheden uden den nødvendige autoritet eller tilladelse.

Klager og indsigelser

1. Klageprocedure:

Lindø Steel har en klar og tilgængelig klageprocedure, som medarbejdere kan benytte. Proceduren beskriver hvordan klager skal indgives og hvem der er ansvarlig for at håndtere dem.

2. Fortrolighed og anonymitet:

På Lindø Steels fabriksområde, ved siden af hoveddøren til kontoret, er der opsat en postkasse med mulighed for anonym klageindgivelse. Kun ledelsen har adgang til postkassen.

Der kan ligeledes rettes direkte henvendelse til ledelse eller tillidsmand.
 

Ledelse bestående af:

 
Søren Kirkebæk Madsen
+45 30830817
 
Per Hauge
+45 20447050
 
Lindø Steels ledelse og fungerende tillidsmand er underlagt tavshedspligt ved direkte henvendelse. 

 

3. Respons og bekræftelse:

Hvis henvendelsen ikke er anonym, gives en bekræftelse til klageren om, at klagen er modtaget, og at den vil blive behandlet. Henvendelsen besvares med diskretion og fortrolighed.
 
I tilfælde af anonymitet har ledelsen/tillidsmand pligt til at håndhæve anonymiteten og ret til at iværksætte handling, hvis det er påkrævet.
 

4. Grundig undersøgelse:

Enhver klage undersøges grundigt og objektivt. Relevant dokumentation og vidnesbyrd indsamles, og alle relevante parter høres. Hvis det er nødvendigt, kan der inddrages interne eller eksterne specialister for at sikre en fair og objektiv behandling af klagen.
 

5. Håndtering og beslutning:

Efter undersøgelsen træffes beslutning om, hvordan klagen håndteres. Dette kan omfatte at træffe disciplinære foranstaltninger, implementere ændringer i procedurer eller finde en passende løsning på klagen.